Uprawnienia SEP gazowe - jak je można zdobyć?Uprawnienia SEP gazowe można zdobyć po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Jest to bardzo dobry krok w stronę rozwoju zawodowego dla tych osób, które zajmują się dozorem i eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji gazowych wytwarzających, przesyłających, przetwarzających oraz zużywających gazowe paliwa. Odpowiednio wybrane szkolenie sepowskie przygotowuje perfekcyjnie do zdania egzaminu kwalifikacyjnego, którego zaliczenie równoznaczne jest ze zdobyciem wartościowych uprawnień elektrycznych.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia SEP gazowe? 

Uprawnienia sepowskie gazowe są niezbędne w przypadku praktycznie wszystkich pracowników, którzy zostali zatrudnieni w branży energetycznej i chcą zwiększać swoje kompetencje, aby dzięki temu wzmocnić własną pozycję na rynku pracy. Taki kurs, którego organizacją zajmuje się chociażby GRUPA SILESIA Sp. z o.o. posiadająca stronę internetową pod adresem: kursyzawodowe.pl/oferta/uprawnienia-sep-g1-g2-g3 polecany jest również przedsiębiorcom i osobom mającym w planach otworzyć własną firmę zajmującą się eksploatacją i dozorem sieci i instalacji gazowych. 

Szkolenia SEP gazowe, tak jak i szkolenia elektryczne czy cieplne dedykowane są także osobom, które muszą odnowić swoje uprawnienia - zgodnie z prawem należy to zrobić co 5 lat. 

Jakie wymagania stawiane są kandydatom? 

 • ukończony 18 rok życia z dniem, kiedy kandydat zamierza przystąpić do egzaminu, 
 •  udokumentowane wiedza oraz doświadczenie odnośnie do eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji.

Dokumentację potwierdzającą stanowić mogą:  

 • zaświadczenie od pracodawcy, które stanowi potwierdzenie doświadczenia zawodowego oraz stażu pracy i umożliwa nabycie umiejętności związanych bezpośrednio z wykonaniem prac eksploatacyjnych sieci i urządzeń instalacji, 
 • dyplom albo zaświadczenie będące potwierdzeniem uzyskania tytułu zawodowego, 
 • certyfikat odnośnie do kwalifikacji zawodowych albo dyplom zawodowy, 
 • dyplom mistrzowski albo świadectwo czeladnicze, 
 • świadectwo ukończenia szkoły, która prowadzi kształcenie w profesji obejmującej treści związane z eksploatacją sieci, instalacji oraz urządzeń, 
 • zaświadczenie na temat przebiegu nauczania, które zostało wydane przez szkołę, o której mowa jest w punkcie 1, w zgodzie z przepisami wydanymi na podstawie artykułu 11 ust. 2 ustawy z dn. 7 września 1991 roku na temat systemu oświaty, będące potwierdzeniem kształcenia w zawodzie obejmującego treści nauczania związane bezpośrednio z eksploatowaniem urządzeń, sieci oraz instalacji. 

Egzamin SEP z eksploatacji urządzeń gazowych - jaka wiedza będzie wymagana? 

Każdy z kandydatów po zakończonym kursie SEP gazowym, powinien posiadać wiedzę odnośnie do: 

 • warunków oraz zasad wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych oraz montażowych,
 • zasad eksploatacji, jak i instrukcji eksploatowania urządzeń, sieci i instalacji,
 • zasad działania, budowy oraz warunków technicznych obsługi sieci, instalacji i urządzeń, 
 • zasad oraz wymogów bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, jak i umiejętności co do udzielania pierwszej pomocy, 
 • instrukcji postępowania w przypadku pożaru, awarii albo innego zagrożenia środowiska, zdrowia, życia czy też obsługi urządzeń. 

Egzamin SEP z dozoru urządzeń gazowych - jaka wiedza będzie wymagana? 

Przygotowanie do takiej części egzaminu państwowego, będzie się opierało na zdobyciu wiedzy w zakresie: 

 • przepisów związanych z przyłączaniem urządzeń oraz instalacji do sieci, dostarczenia paliw i energii czy prowadzenia ruchu i eksploatowania sieci, instalacji i urządzeń, 
 • zasad i przepisów dotyczących postępowania podczas programowania pracy sieci, instalacji i urządzeń przy uwzględnieniu zasad racjonalnego użytkowania energii i paliw, 
 • przepisów związanych z eksploatacją, wymaganiami odnośnie prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej oraz zastosowania instrukcji eksploatowania sieci i urządzeń, 
 • przepisów związanych z budową urządzeń, sieci i instalacji, jak i normami i warunkami technicznymi jakim winny odpowiadać takie sieci, instalacje oraz urządzenia, 
 • przepisów związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy i ochroną przeciwpożarową, przy uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i udzielania pierwszej pomocy, 
 • zasad postępowania w przypadku pożaru, awarii albo innego zagrożenia bezpieczeństwa nieprzerwanej pracy urządzeń, które przyłączone są do sieci.